Lokale objęte najmem na czas nieokreślony i najmem socjalnym

Komórka odpowiedzialna: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informacje: Osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ul. 1 Maja 85

55-080 Kąty Wrocławskie

Zadania:

 • rozpatrywanie wniosku celem przedłożenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • realizacja list osób zakwalifikowanych do przydzielenia lokalu objętego najmem socjalnym oraz lokalu przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony
 • udzielanie szczegółowych informacji z zakresu
 • udostępnianie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
 • weryfikacja kompletności wypełnionego wniosku przed złożeniem
 • przyjmowanie kompletnych wypełnionych wniosków

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek – piątek 8:00 – 13:00 lub po wcześniejszym umówieniu się

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zainteresowana osoba.

O zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu mogą ubiegać się osoby, które są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Kąty Wrocławskie, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem socjalny lokalu: udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:

100 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 1.338,44 zł

60 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 803,06 zł.

O zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, są członkami wspólnoty samorządowej Gminy Kąty Wrocławskie oraz spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony – udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu 3-ch kolejnych miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji przypadający na członka gospodarstwa domowego:

dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony (wyższy niż dla umowy w ramach najmu socjalnego i nieprzekraczający):

 • 200 % najniższej emerytury w gospodarstwach  jednoosobowych – obecnie 2.676,88 zł
 • 150 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 2.007,66 zł.

dla umowy w ramach najmu lokalu do remontu (wyższy niż dla umowy w ramach najmu na czas nieoznaczony i nieprzekraczający):

 • 350 % najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych – obecnie 4.684,54 zł
 • 300 % najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych – obecnie 4.015,32 zł.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Potwierdzenie wniosku u właściwego zarządcy w zależności od własności lokalu.

Uczestniczenie w procedurze polegającej na terminowym składaniu uzupełnionego wniosku, przesłanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Opłaty:

Bezpłatne

Termin i sposób załatwienia sprawy:

odpowiedź na wniosek – do 60 dni;

wnioski o najem lokalu objętego najmem socjalnym oraz lokalu przeznaczonego do najmu na czas nieoznaczony rozpatruje się na podstawie kompletnie wypełnionego wniosku złożonego w określonym terminie, w oparciu o punktację określoną w załączniku do uchwały. Ilość uzyskanych punktów stanowi o pierwszeństwie w zawieraniu umów najmu.

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy mają możliwość składania zastrzeżeń do projektu list do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

Uchwała LI/663/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2022 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie ze zm.;

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz wniosku mieszkaniowego – potwierdzony przez właściwego zarządcę lokalu aktualnie zajmowanego;
 • deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia, poświadczenia lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające przynależność do wspólnoty samorządowej gminy Kąty Wrocławskie np. zaświadczenie z miejsca pracy, szkoły, przedszkola itp., (zameldowanie w granicach administracyjnych gminy Kąty Wrocławskie jest weryfikowane przez ZGM we własnym zakresie);
 • dokumenty, poświadczenia, zaświadczenia o dochodach Wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych we wniosku dotyczące uzyskanych dochodów z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku z wyszczególnieniem kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w odniesieniu do stanu cywilnego – w przypadku rozwodu lub separacji wyrok sądu (do wglądu);
 • w przypadku przedłożenia zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania/członka rodziny, osoby wspólnie zamieszkującej

Załączniki do pobrania:

 1. wniosek
 2. wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
 3. deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
 4. oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego
 5. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania/członka rodziny, osoby wspólnie zamieszkującej
 6. oświadczenie o przeprowadzeniu wizji
 7. oświadczenie osoby nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania