Statut ZGM

WYCIĄG

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma na celu bieżące i nieprzerwalne zaspakajanie potrzeb ludności w zakresie gospodarki mieszkaniowej na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Zakres działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej obejmuje:

1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń komunalnych będących własnością Gminy Kąty Wrocławskie, a w szczególności:

a) prowadzenie właściwej eksploatacji budynków, terenów przynależnych i urządzeń komunalnych,

b) przygotowanie i realizowanie w systemie zleconym konserwacji, napraw, remontów i modernizacji budynków, mieszkań i urządzeń komunalnych w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

c) obsługa mieszkańców budynków komunalnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa i potrzeb eksploatacyjnych,

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w szczególności:

a) zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych,

b) zawieranie umów o najem lokali socjalnych,

c) zawieranie umów o najem lokali użytkowych,

d) zawieranie umów indywidualnych z najemcami oraz z właścicielami lokali w sprawie wywozu nieczystości płynnych – szamba,

e) zawieranie umów z najemcami, których lokale wyposażone są w podliczniki w sprawie sposobu rozliczania energii,

f) zawieranie umów z właścicielami lokali w sprawie sposobu rozliczania energii elektrycznej części wspólnych nieruchomości,

g) rozwiązywanie umów najmu w sytuacjach prawem przewidzianych.

3. Obsługa wywozu nieczystości stałych poprzez:

a) wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

b) zawarcie umowy na wykonanie usługi,

c) nadzór nad realizacją zamówienia.

4. Obsługa wywozu nieczystości płynnych poprzez:

a) wyłonienie wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

b) zawarcie umowy na wykonanie usługi,

c) przyjmowanie od najemców zgłoszeń i przekazywanie wykonawcy,

d) nadzór nad realizacją zamówienia.

5. Obsługa Cmentarzy Komunalnych na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie w zakresie:

a) prowadzenie ewidencji zmarłych,

b) uzgadnianie miejsc grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania terenu cmentarza oraz prowadzenia rejestru miejsc grzebalnych i rezerwacji tych miejsc,

c) prowadzenie spraw związanych z ekshumacją zwłok,

d) pobieranie opłat za miejsca grzebalne oraz za rezerwację miejsc.

6. Obsługa płatnych parkingów gminnych w zakresie:

a) nadzór nad parkomatami i obsługa eksploatacyjna urządzeń,

b) kontrola opłat za parking,

c) wystawianie zawiadomień o pobraniu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych,

d) rozliczanie biletów z parkomatów.

7. Utrzymanie czystości na terenie miasta Kąty Wrocławskie, parkach gminnych oraz cmentarzach komunalnych w szczególności:

a) utrzymania czystości na ulicach miasta Kąty Wrocławskie,

b) zapewnienie utrzymania terenów zielonych, w szczególności regularnego koszenia trawników, pielęgnacji krzewów, żywopłotów, będących na utrzymaniu ZGM

c) utrzymaniu w czystości parków gminnych (Kąty Wrocławskie, Smolec, Pietrzykowice, Zabrodzie), w szczególności opróżnianie pojemników na odpady, utrzymanie zieleni oraz elementów małej architektury,

d) utrzymanie w czystości cmentarzy komunalnych (Kąty Wrocławskie, Kilianów, Smolec, Sośnica), w szczególności zapewnienie wywozu odpadów, utrzymanie zieleni.