Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu i umowy najmu tymczasowego pomieszczenia

Komórka odpowiedzialna: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informacje: Osoby ubiegające się o ponowne zawarcie umowy najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ul. 1 Maja 85

55-080 Kąty Wrocławskie

Zadania:

 • postępowanie w sprawie przedłużenia umowy najmu socjalnego
 • postępowanie w sprawie przedłużenie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia
 • udzielanie szczegółowych informacji z zakresu
 • udostępnianie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
 • weryfikacja kompletności wypełnionego wniosku przed złożeniem
 • przyjmowanie kompletnych wypełnionych wniosków

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek – piątek 8:00 – 13:00 lub po wcześniejszym umówieniu się

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Na wniosek osoby zainteresowanej

W celu ubiegania się o ponowne zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu, umowy najmu lokalu tymczasowego oraz uregulowania sytuacji prawnej mieszkania należy złożyć:

 • wniosek;
 • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji;
 • oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego;
 • dokumenty, poświadczenia, zaświadczenia o dochodach Wnioskodawcy i wszystkich osób zgłoszonych we wniosku dotyczące uzyskanych dochodów brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku z wyszczególnieniem kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne;
 • kserokopia wypowiedzenia umowy najmu za zaległości czynszowe (oryginał do wglądu) – dot. postępowania po spłacie zadłużenia;;
 • w przypadku rozłożenia na raty lub umorzenia należności – kserokopia takiej ugody/porozumienia (oryginał do wglądu) – dot. postępowania po spłacie zadłużenia;
 • wydane przez właściwego zarządcę zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu korzystania z lokalu – dot. postępowania po spłacie zadłużenia;.

W przypadku, gdy w toku ww. postępowań przedkładane są zaświadczenia dotyczące stanu zdrowia należy złożyć również:

 • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania/członka rodziny/osoby wspólnie zamieszkującej;

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Potwierdzenie wniosku u zarządcy.

Opłaty:

Bezpłatne

Termin i sposób załatwienia sprawy:

odpowiedź na wniosek – do 60 dni;

Tryb odwoławczy:

Wnioskodawcy mają możliwość składania zastrzeżeń do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Pozew do sądu w postępowaniu cywilnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

Uchwała LI/663/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2022 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kąty Wrocławskie ze zm.;

Załączniki do pobrania:

 1. wniosek
 2. wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
 3. deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
 4. oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego
 5. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących zdrowia wnioskodawcy/strony postępowania/członka rodziny, osoby wspólnie zamieszkującej